Personuppgifter
Behandlingen av personuppgifterna utgår från de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och innebär i korthet att vi bara samlar in de specifika uppgifter vi behöver för att uppnå syftet och att vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Bara de som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete att lösa uppgiften har tillgång till dem och vi skyddar personuppgifterna genom olika typer av säkerhetsåtgärder.
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via telefon eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till en förarbevisutbildning (som kräver namn och personnummer) kommer uppgifterna även att användas i samband med registreringen till Transportstyrelsen om genomförd utbildning och examination, samt kontroll hos myndigheten om din behörighet att avlägga prov. Vi kan även komma att lämna information till annan myndighet, om vi är skyldiga enligt lag. Personuppgifterna kommer att lämnas ut till vår samarbetspartner SSCO – Sveriges Snöskoteråkares Centralorganisation på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig och berörd myndighet.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är: Namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer samt betalningsätt (Bankgiro- eller Swishnummer).
Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. Rätten att få personuppgifterna raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna. Personuppgiftsansvarig är Terrängutbildning i Sälen AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta Thomas Ericsson via info@skoterutbildning.se

Information och anmälan kontakta:
Utbildare/instruktör Thomas Ericsson • 070-336 92 09 • info@skoterutbildning.se